Cơ sở tổ chức học tập chuyên đề năm 2024 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong gương mẫu”

Thực hiện kế hoạch số 07-KH/ĐU, ngày 10/01/2024 của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2024; qua nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong gương mẫu” gắn với thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; các quy định về trách nhiệm nêu gương của Đảng.

Ngày 21/03/2024 Chi bộ Cơ sở  Cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa- VũngTàu tổ chức triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, nội dung chuyên đề năm 2024 nhằm quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động hiểu rõ, nâng cao nhận thức, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo thiết thực, hiệu quả.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, là công việc thường xuyên, nề nếp của mỗi cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động tại Cơ sở. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết.

Hình ảnh hoạt động:

Báo cáo viên đồng chí: Trần Văn Tám – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư  Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *